PN "Krasnoludek" będzie funkcjonowało do 30 czerwca

Informujemy, że z dniem 28 kwietnia br. Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku rozwiązuje umowę na dzierżawę nieruchomości przy ul. Przemysłowej 5 w Szczecinku zawartą ze spółką cywilną E. Kwak i M. Smukowska. Powodem podjęcia takiej decyzji jest niedotrzymanie przez spółkę cywilną warunków umowy. Oznacza to, że Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludek” przy ul. Przemysłowej 5 będzie funkcjonowało do końca 30 czerwca.

Jaka jest konkretna przyczyna rozwiązania przez KCUW umowy dzierżawy? Podstawą prawną rozwiązania umowy jest złamanie zapisu mówiącego, że „Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać lub oddawać w najem przedmiotu dzierżawy, ani w części ani w całości, osobie trzeciej, ani też oddawać go do bezpłatnego używania” oraz złamanie zapisu o wyłącznym przeznaczeniu budynku i działki na usługi oświatowe – przedszkole. W trakcie przeprowadzonej przez KCUW kontroli stanu technicznego obiektu oraz postępowania wyjaśniającego okazało się, że zapisy te łamane były przez wiele lat, a na terenie nieruchomości znajdowały się urządzenia reklamowe służące zarobkowaniu komercyjnemu. W związku z powyższym dotychczasowy dzierżawca zmuszony jest opuścić nieruchomość z dniem 30 czerwca.  

Co dalej z Przedszkolem Krasnoludek? Przedszkole będzie funkcjonowało w obecnej siedzibie do końca czerwca. Od 1 lipca KCUW zorganizuje opiekę wakacyjną dla dzieci wszystkich chętnych rodziców w budynku Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku.

Czy od września przy ul. Przemysłowej 5 będzie działało przedszkole? Tak. Przedszkole przy ul. Przemysłowej 5 poprowadzi nowy podmiot, który wygrał konkurs ogłoszony przez KCUW. W przypadku, gdyby obecny dzierżawca bezprawnie użytkował nieruchomość przy ul. Przemysłowej 5, wszystkim dzieciom zapewniona zostanie opieka przedszkolna w budynku zastępczym. KCUW podpisał już w tej sprawie stosowną umowę i wynajął lokal. Co ważne, od lipca przedszkole „Krasnoludek” przy ul. Przemysłowej 5, z powodu braku siedziby, zostanie skreślone z rejestru szczecineckich przedszkoli i nie będzie otrzymywało dotacji, gdyż placówka nie może funkcjonować bez tytułu prawnego do obiektu, w którym chce prowadzić  działalność oświatową.

W pierwszej połowie maja zorganizowane zostanie zebranie z rodzicami wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Krasnoludek. W jego trakcie zostaną oni poinformowani o wszystkich szczegółach związanych z obecną sytuacją placówki.

 

inf. KCUW

foto: przedszkola.edu.pl