Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku

MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ

 

Jak już Państwa informowaliśmy, w lipcu ubiegłego roku Miasto Szczecinek przystąpiło do realizacji projektu Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji).  To kolejna, obok nauki programowania, inicjatywa edukacyjna Urzędu Miasta,  wpisująca się w szeroko rozumianą poprawę jakości kształcenia. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału kadrowego istniejącej w Szczecinku Szkoły Podstawowej nr 5 i przekształcenie jej w placówkę odpowiedzialną za podnoszenie  standardów jakości nauczania, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wsparcie  lokalnego rynku oświatowego. Mimo trudności wynikających z pandemii Covid-19, projekt jest sukcesywnie realizowany. Obecnie znajdujemy się na jego półmetku. W ramach zadań wynikających z ustalonego z MEN harmonogramu opracowano już wzorcowe materiały szkoleniowe dla nauczycieli języków obcych, informatyki, nauk przyrodniczych i matematyki, przeprowadzono szkolenia dla kadry nauczycielskiej szkoły ćwiczeń, wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawców odpowiedzialnych za opracowanie scenariuszy lekcyjnych oraz oddano do użytku cztery doskonale wyposażone klasopracownie: informatyczną, językową, matematyczną i przyrodniczą.

  

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ramach projektu, który opiewa na kwotę 1 mln 312 tys. 484 złotych,  przeszkolonych zostanie 92 pedagogów zatrudnionych w Szczecinku oraz gminie Szczecinek. Oprócz działań podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli szczecineckich placówek oświatowych, Modelowa Szkoła Ćwiczeń  organizować będzie również praktyki pedagogiczne dla studentów, którzy pragną swój zawodowy los związać z nauczycielską profesją. Dzięki współpracy miasta z kilkoma uczelniami wyższymi studenci zyskają doskonałą bazę ćwiczeniową, merytoryczną pomoc oraz wsparcie  doświadczonych pedagogów-praktyków.  Całość przedsięwzięcia finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Realizowany przez Urząd Miasta Szczecinka i Politechnikę Koszalińską projekt jest jednym z nielicznych w naszym województwie przedsięwzięć o tak kompleksowym charakterze edukacyjnym, wychodzącym naprzeciw postulatom poprawy jakości kształcenia w Zachodniopomorskiem.

  

 

zdjęcia: Sławomir Kłuciejasz

 

W lipcu Miasto Szczecinek przystąpiło do realizacji projektu Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji).  To kolejna wspólna inicjatywa edukacyjna Urzędu Miasta oraz Politechniki Koszalińskiej,  wpisująca się w szeroko rozumianą poprawę jakości kształcenia. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału kadrowego istniejącej w Szczecinku Szkoły Podstawowej nr 5 i przekształcenie jej w placówkę odpowiedzialną za podnoszenie  standardów jakości nauczania, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wsparcie  lokalnego rynku oświatowego.

W ramach projektu, który opiewa na kwotę 1 mln 312 tys. 484 złotych,  przeszkolonych zostanie 92 pedagogów zatrudnionych w Szczecinku oraz gminie Szczecinek. Oprócz działań podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli szczecineckich placówek oświatowych, Modelowa Szkoła Ćwiczeń  organizować będzie również praktyki pedagogiczne dla studentów, którzy pragną swój zawodowy los związać z nauczycielską profesją. Dzięki współpracy miasta z kilkoma uczelniami wyższymi studenci zyskają doskonałą bazę ćwiczeniową, merytoryczną pomoc oraz wsparcie  doświadczonych pedagogów-praktyków.  Istotnym elementem projektu jest również kompleksowy remont i doposażenie czterech klasopracowni tematycznych, w których realizowane będą zajęcia lekcyjne,  lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne oraz konferencje z zakresu metodyki nauczania.  Całość przedsięwzięcia finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Realizowany przez Urząd Miasta Szczecinka i Politechnikę Koszalińską projekt jest jednym z nielicznych w naszym województwie przedsięwzięć o tak kompleksowym charakterze edukacyjnym, wychodzącym naprzeciw postulatom poprawy jakości kształcenia w Zachodniopomorskiem.