Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2021

Więcej informacji na stronie CKE

W tym roku egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w pierwszym terminie, napisali egzamin od 16 do 18 czerwca br.

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 357 100 uczniów, w tym:

  • ok. 342 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej,
  • ok. 14 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych.

Do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu przystąpiło po ok. 1 200 uczniów.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki – 47 proc., z języka angielskiego – 66 proc., z języka niemieckiego – 49 proc.

Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów, tj. od 90 do 100 proc.

Z języka polskiego najwyższe wyniki uzyskało 9 733 uczniów (2,8 proc.), matematyki – 25 678 uczniów (7,5 proc.), języka angielskiego – 109 903 uczniów (32,8 proc.), języka niemieckiego – 1 163 uczniów (12,4 proc).

4 101 uczniów uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju przygotowano: 121 różnego rodzaju arkuszy i 24 płyty do arkuszy z języków obcych.

Uczniowie rozwiązali zadania w prawie 1 071 000 arkuszy. Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 12 673 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 669 zespołach (311 ośrodkach).

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 17 września br.

 

info: men.gov.pl