Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem miasto Szczecinek zapewnia dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 
W dniu 20 kwietnia 2017 roku Zarządzeniem Dyrektora Komunalnego Centrum Usług w Szczecinku został wprowadzony regulamin dowozu dzieci niepełnosprawnych. Regulamin wskazuje kto może ubiegać się o bezpłatny dowóz organizowany przez Miasto Szczecinek, sposób składania wniosków, a także zasady korzystania z dowozu.
Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu do placówek umożliwiających realizację obowiązku edukacji są następujące osoby: 
- niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1 a ustawy
o systemie oświaty korzystające z przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa
w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- niepełnosprawni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ośrodków, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty,
- uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
- dzieci i młodzież, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczające do ośrodka umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
Poniżej zarządzenie dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych, pełny tekst regulaminu, zarządzenie dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do regulaminu dowozu niepełnosprawnych dzieci, a także wzór wniosku o przyznanie dowozu uczniowi niepełnosprawnemu do pobrania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z panią Agnieszką Rybińską - tel. 94 372 99 22.