Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Miasto Szczecinek, wypełniając ustawowy obowiązek, realizuje trzy formy pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w przewozie do przedszkola, szkoły, bądź ośrodka, umożliwiając realizację obowiązków edukacyjnych.  Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) uprawnionym, niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży umożliwia:

  1. ​Bezpłatny, zbiorowy transport i opiekę w czasie przewozu,
  2. Bezpłatny transport Komunikacją Miejską dla dziecka i opiekuna,
  3. Zwrot kosztów przejazdu dziecka wraz z opiekunem.

Miasto Szczecinek zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu, bezpłatny transport Komunikacją Miejską albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w zawieranej umowie jeżeli dowożenie zapewniają rodzice:

  • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objętym wychowaniem przedszkolnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
  • uczniom niepełnosprawnym, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom
    i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczniowie kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zasady korzystania ze zbiorowego transportu wraz z opieką w czasie przewozu zostały określone w Regulaminie dowozu niepełnosprawnych dzieci  zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku z dnia 20 września 2019 r. , a także aneksem nr 2 do Regulaminu dowozu z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych określa zarządzenie dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 września 2019 r. 

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna odbywa się na podstawie umowy, która zawierana jest na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Wniosek o przyznanie na rok szkolny wybranej formy transportu, bądź zwrotu kosztów należy składać w Komunalnym Centrum Usług Wspólnych przy ul. 1 Maja 2
w Szczecinku.


​W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: 94 372 99 20.

 

Poniżej znajdują się zarządzenia dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych dot. dowozu niepełnosprawnych dzieci