Oświatowe prawo lokalne

2022 r.

Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na 2022 rok - aktualizacja

OGŁOSZENIE PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2022 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBY UCZNIÓW

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 19/2022 z 8 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek w 2022 r.

2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 9/2021 z 15 stycznia 2021 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek w 2021 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 14/2021 z 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek

OGŁOSZENIE AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2021 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBY UCZNIÓW

2020 r.

OGŁOSZENIE AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2020 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBY UCZNIÓW

- Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek.

- Uchwała nr XVIII/86/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa na terenie miasta Szczecinek w roku szkolnym 2019/2020.

2019 rok

OGŁOSZENIE AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2019 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBY UCZNIÓW

 - UCHWAŁA Nr XI/109/2019 RADY MIASTA SZCZECINEK Z DNIA 19 CZERWCA 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek

 
 
 
2018 rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 r.
 
- Uchwała Nr XXXVI/324/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 
 
- Uchwała Nr XXXIX/344/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym
 
- Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek 
 
- Uchwała nr XXXIX/343/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Szczecinek do nowego ustroju szkolnego
 

UCHWAŁA NR XLV/387/2017 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych nauczycielom.

- PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI 2017 r.  INFORMACJA BURMISTRZA

Uchwała nr XLVIII/399/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im Adama Mickiewicza  w  Szczecinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku,

Uchwała nr XLVIII/400/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im Armii Krajowej w  Szczecinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku,

Uchwała nr XLVIII/402/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
w Szczecink
u,

Uchwała nr XLVIII/401/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Integracyjnej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Szczecinku,

Uchwała nr XLVIII/403/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w  Szczecinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku.

2014 r.
- Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Szczecinek
 
2013 r.
- Uchwała Nr XLI/365/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 
2012 r.
- Uchwała Nr XXIX/259/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Szczecinek
 
- Uchwała Nr XXIX/260/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 
2011 r.
- Uchwała Nr XIV/114/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 
2007 r.
  - Uchwała Nr XIV/119/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym