Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

 1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, adres siedziby: ul. 1 Maja 2, 78-400 Szczecinek, tel. (94) 37 299 20, e-mail: sekretariat@kcuw.szczecinek.pl;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. : (94) 37 299 26 lub adresem email: iod@kcuw.szczecinek.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komunalnym Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku,
 2. w celu realizacji umów z kontrahentami Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku,
 3. w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Miasta Szczecinek, organy władzy publicznej bądź podmioty realizujące na rzecz Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku usługi którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa;
 3. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych;
 4. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest :
 1. obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
 2. dobrowolne gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody;
 1. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA STYPENDIA SZKOLNE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, adres siedziby: ul. 1 Maja 2, 78-400 Szczecinek, tel. (94) 37 299 20, e-mail: sekretariat@kcuw.szczecinek.pl;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. : (94) 37 299 26 lub adresem email: iod@kcuw.szczecinek.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1457);
 4. odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Miasta Szczecinek, organy władzy publicznej bądź podmioty realizujące na rzecz Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku usługi, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a po tym czasie przez okres 5 lat;
 6. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie uniemożliwi udzielenie świadczenia pomocy materialnej.