Pomoc materialna

 
STYPENDIUM SZKOLNE
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie od I klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 24 roku życia.
 
Termin i miejsce składania wniosków: od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego terminu. 
 
Kryterium dochodowe: 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. (do dochodu nie wlicza się świadczeń wychowawczych  uzyskanych w ramach Programu Rodzina 500 plus).
Dokumenty potwierdzające sytuację materialną zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej, m.in.:
- zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
- zaświadczenie z MOPS o pobieranych świadczeniach,
- wyrok alimentacyjny,
- zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
- zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego: 1 ha przeliczeniowy 308 zł.
 
ZASIŁEK SZKOLNY 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu nagłego i niespodziewanego zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe należy uznać w szczególności: 
- pożar,
- kradzież,
- śmierć członka rodziny,
- nagłą chorobę w rodzinie,
- wypadek.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie  nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia w Komunalnym Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, ul.1 Maja 2. 

Podstawą do przyznania uczniowi zasiłku szkolnego stanowi łączne spełnienie następujących przesłanek:
1. wystąpienie zdarzenia o charakterze losowym,
2. związek przyczynowy między tym zdarzeniem a trudną sytuacją materialną,
3. związek pomiędzy tą przejściowo trudną sytuacją materialną a niezaspokojonymi edukacyjnymi potrzebami ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego należy składać w Komunalnym Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, ul. 1 Maja 2,
w godzinach:

  • od poniedziałku do czwartku - 10:00-14:00,
  • piątek - 10:00 - 12:00.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Agnieszką Hanus - 94 372 99 22

Poniżej znajduje się wzór wniosku oraz katalog wydatków do pobrania.