STYPENDIA SZKOLNE - ZŁÓŻ WNIOSEK DO 15 WRZEŚNIA!

STYPENDIUM SZKOLNE
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie od I klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 24 roku życia.
 
Termin i miejsce składania wniosków: od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego terminu. 
 
Kryterium dochodowe: 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. (do dochodu nie wlicza się świadczeń wychowawczych  uzyskanych w ramach Programu Rodzina 500 plus).
Dokumenty potwierdzające sytuację materialną zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej, m.in.:
- zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
- zaświadczenie z MOPS o pobieranych świadczeniach,
- wyrok alimentacyjny,
- zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
- zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego: 1 ha przeliczeniowy 308 zł.
 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne kompletne wnioski, wraz z podaniem numeru telefonu wnioskodawcy należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do KCUW w godzinach:
  • poniedziałek- środa: 7:00-15:30
  • czwartek: 7:00-19:00
  • piątek: 7:00-13:00
W sytuacji braków formalnych pracownik KCUW będzie wzywał do ich uzupełnienia umawiając interesantów na wyznaczone godziny w celu uniknięcia dużych skupisk ludzi. Dziękujemy za wyrozumiałość, jednocześnie przypominamy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikiem KCUW - p. Agnieszka Hanus - 94 372 99 22.