Stypendia szkolne dla uczniów

Już od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe: 514,00 zł netto na osobę w rodzinie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. (do dochodu nie wlicza się świadczeń wychowawczych  uzyskanych w ramach Programu Rodzina 500 plus).

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej, m.in.:

- zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z MOPS o pobieranych świadczeniach,

- wyrok alimentacyjny,

- zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

- zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego: 1 ha przeliczeniowy 164,58 zł.

Stypendium szkolne przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży  upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin i miejsce składania wniosków: od 1 do 15 września 2017 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017 roku w Komunalnym Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku, ul. 1 Maja 2.

Szczegółowe informację, a także wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej KCUW w zakładce pomoc materialna.

 

 

inf. KCUW